سایه چین...

دیوارهای دانشگاه را بلندتر از دیوارهای زندان ساخته بودند...

حق داشتند...

نگهبانی از فکرها خیلی دشوارتر از نگهبانی از جرم است...

/ 0 نظر / 32 بازدید