...

هیچ نهال کوچکی در باغ مشهدی اسماعیل، تبدیل به یک نهال کامل نشد...

همچنان که هیچ درختی در باغ او میوه نداد، زیرا که او تمامی نهال های باغش

 را دراولین سالی که شکوفه می دادند، با شکوفه های سفید و سرخشان از ریشه

 درآورده و در گلدان های کوچکی به شهر می آورد و با قیمت بالائی به جای

 درختان تزئینی، به مردم می فروخت...

/ 0 نظر / 33 بازدید