من و تو...

این "من" که در من است و در توست چندین و چند لایه دارد...

این منم، ایستاده رویاروی تو،و گشوده بر تو، و گشوده بر تو ؟

و این توئی، ایستاده در برابر من و گشوده بر من، گشوده بر من؟

آن من دیگر پس کیست که گه گاه در غم انگیزترین یا شادترین دم ها، تو را یا مرا غافلگیر

 می کند...

آن من دیگر که گه گاه، به ناگاه، از پس این من،که در من است و در توست،سرک

 میکشد؟

و چون من من از پرده برون آمد، تازه،آن من دیگرهنوز هست...

من من من...

و پس پشت او،باز، آن من دیگر...من من من من و...

هرگز آیا ما، من و تو بر یکدیگر گشوده خواهیم شد به تمامی...؟

/ 0 نظر / 36 بازدید